Kezdőlap

Apport

Az apport törvényi és meghatározott fogalma cégek, tehát gazdasági társaságok esetében a következő. Az apport törvényi fogalma:
3:10. § [A vagyoni hozzájárulás tárgya és mértéke]
(1) Az alapító vagy a tag által a jogi személy rendelkezésére bocsátott vagyon pénzből és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból állhat.
(2) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az alapító vagy a tag dolog tulajdonjogát vagy vagyoni értékű jogot ruházhat át a jogi személyre.
(3) Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás átruházáskor fennálló értéke nem éri el a létesítő okiratban megjelölt értéket, a különbözet megfizetését a jogi személy az átruházástól számított öt éven belül követelheti a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást szolgáltató személytől.

Az apport fogalma, tehát olyan nem pénzbeli, törvényileg és pénzügyileg elismert tárgyakat reprezentáló érték, amely a gazdasági társaságoknál, a törzstőke mértékét megemelhetik vagy alkothatják azt.

Apport meghatározása cégeknél gazdasági társaságoknál

Egy gazdasági társaság - cég - esetében az apport (úgynevezett: apport tárgyak) a törszőkében lévő és szereplő, olyan tárgyakat és eszközöket (vagyoni értékkel bíró jellegű jogokat - szerzői jogok, szolgalom, értékpapír, bíróság által elismert tartozás, elővásárlási jogok, elsőbbségi jogok,) tartalmaz, amelyek kapcsolódnak a jövőben végzett Gazdasági Társaság, tehát cég tevékenységeihez (például: mobiltelefon, autó-gépkocsi, nyomtató, számítógép, munkaeszközök, munkavédelmi eszközök, notebook, ingatlan,).

Apport bevitele cégeknél gazdasági társaságoknál

Apport bevitelénél, beszélhetünk cég alapításáról apport segítségével - például Kft alapításakor apporttal - illetve, apport hozzáadásáról egy meglévő cégnél, gazdasági társaságnál. Korlátolt Felelősségű Társaságoknál három millió forintra kell, felvinni a törzstőke mértékét 2017. márciusáig, ehhez az egyik megfelelő megoldás az apport bevitele. Az apport meghatározásánál és bevitelénél, nem csak a gazdasági társaság tulajdonába kerül az apport tárgy, hanem a cég törzstőkéjét is megemeli, annak az apport tárgynak az értékével (névértékével).

Apport tárgyak értékének meghatározása

Mint tudjuk, ezek az apport tárgyak alkothatják a törzstőke egészét vagy meghatározott hányadát. Az apport tárgyak értékét meghatározhatják a céget alapító vagy birtokló tagok vagy tulajdonosok, arányosan a valós világpiaci értékét meghatározva. Ezeknek az apport tárgyaknak az értékét a cég tagok és tulajdonosok elfogadhatják, és nyilatkozatban kell meghatározni az értékelés szempontjait. Ezeknek az értékeknek az igazolására, a piaci összehasonlító elemzés vagy az adott eszköznek a vásárlásnál kapott számla is lehet az alapja( egy gépjármű esetében a TAX jegyzék). Könyvvizsgáló is megállapíthatja az apport értékét gazdasági társaságoknál, így a gazdasági társasági tag(ok) még az ezzel járó csekély mértékű adminisztrációtól is mentesülnek.

Apport szolgáltatása és mértéke cégeknél

Különböző cégtípusoknál, (Kft, Egyszemélyes Kft., Bt., Zrt, Egyszemélyes Zrt.) különböző mértékig lehet a minimális törzstőke mértékét (vagy magasabb összeget) kitölteni apporttal (nem pénzbeli hozzájárulással) cég alapításánál vagy cég módosításnál. Abban is van különbség, hogy mikor kell szolgáltatni, - milyen cégtípusoknál - tehát rendelkezésre bocsájtani az apport tárgyakat. Hogy mikor kell az apport tágyakat szolgáltatnia az alapítóknak, azt is a 2014. évi V. törvény határozza meg:
Ha alapításkor a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
(2) Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére, a fennmaradó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződésben meghatározott időpontig kell szolgáltatni. A társasági szerződésnek a nyilvántartásba vételtől számított három évnél hosszabb határidőt megállapító rendelkezése - a három évet meghaladó részében - semmis.

Mi lehet apport?

Egy cégnél, tehát gazdasági társaságnál apport tárgy lehet például: személygépkocsi-autó, teherautó, számítógép vagy laptop, vagy bármilyen technikai eszköz, vagy vagyon értékű jog is.

Kezdőlap