Elsőbbségi részvény

Az elsőbbségi részvény azt jelenti, hogy a törzsrészvények tulajdonosaihoz képest valamivel több joguk van e részvény tulajdonosainak.

Az alapszabály az elsőbbségi részvényfajtán belül osztalékelsőbbséget, a részvénytársaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a felosztásra kerülő vagyonból történő részesedés elsőbbségét (likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbség), a szavazati joggal összefüggő elsőbbséget, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbséget, elővásárlási jogot biztosító, valamint külön törvényben meghatározott egyéb elsőbbségi jogot biztosító részvényosztályt határozhat meg. Az alapszabály rendelkezhet olyan elsőbbségi részvény kibocsátásról, amely ezekből az elsőbbségi jogosultságokból egyidejűleg többet testesít meg.
Az osztalékelsőbbséget biztosító részvény jogosultja az osztalékról való döntés esetén először jogosult az osztalék felvételére (kifizetés időbeli elsőbbsége) vagy a névértéknél nagyobb mértékre lesz jogosult.

Dolgozói részvény

A dolgozói részvény intézménye azt a célt szolgálja, hogy a munkavállalók is a tulajdonhoz való kötődéssel érezzék magukénak a munkáltatójukat, a részvénytársaságot. A teljes, illetve részmunkaidős munkavállalók számára bocsátható ki kedvezményesen vagy akár ingyenesen a jogviszonyuk fennállásának időtartamára. A szűkebb alanyi körből fakadó sajátosságok miatt e részvényfajta csak korlátozottan forgalomképes.

A dolgozói részvény lehet törzsrészvény, de lehetőség van arra, hogy a részvénytársaság olyan dolgozói részvény kibocsátásáról határozzon, amely a részvényesek között felosztható adózott eredményből - az osztalékelsőbbséget biztosító részvényt követően - a más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően jogosít osztalékra. Alapszabály rendelkezhet olyan dolgozói részvény kibocsátásáról is, amely vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó elsőbbségi jogot is megtestesít.

Kamatozó részvény

A részvény lehet kamatozó részvény is, ami a betét és a részvény kombinációja. Az elnevezés azt jelenti, hogy a részvénytulajdonost az adózott eredményből a részvényen feltüntetett módon számított kamat illeti meg. Emellett természetesen az osztalékhoz fűződő joga is megmarad, tehát, hogy ha a részvénytársaság osztalék kifizetéséről dönt, akkor a kamatozó részvény tulajdonosát a kamaton kívül a törzsrészvény tulajdonosát is megillető osztalék is megilleti. Kamatozó részvény az alaptőke 10%-át meg nem haladó mértékében hozható forgalomba.

Visszaváltható részvény

Ha a részvénytársaság alapító szabálya lehetőséget ad arra, akkor az alaptőke 10%-át meg nem haladó mértékben olyan névre szóló részvény is kibocsátható, amely a részvénytársaságnak vételi jogot, a részvényesnek eladási jogot biztosít, ez a visszaváltható részvény. A vételi, illetve eladási jog gyakorlásának feltételeit a részvénytársaság alapszabályában kell a részvények kibocsátását megelőzően meghatározni azzal, hogy a részvénytársaság csak olyan részvény vonatkozásában élhet vételi jogával vagy teljesítheti a részvényes eladási jogából fakadó kötelezettségeit, amelyekre vonatkozóan a részvényes a teljes névértéket, illetve kibocsátási értéket megfizette, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig a részvénytársaság rendelkezésére bocsátotta. A feltételek meghatározása során az alapszabály eltérhet a Polgári Törvénykönyv vételi jogra vonatkozó rendelkezéseitől.