Kezdőlap

Zrt. Alapítás

A Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak alapítása történhet, egy vagy több személy által is. A Zrt.-ot alapító személy, lehet magánszemély vagy más gazdasági társaság is (Kft., Bt., Zrt., stb.). A Zártkörűen Működő Részvénytársaság, lehet egyszemélyes és többszemélyes is.

Zrt. alapítás feltételei

A Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak alapítási feltételeit, a 2013. évi V. törvény XXXI. fejezete szabályozza részletesen. Zrt.-ot, bárki alapíthat - természetes vagy jogi személy (cég) - aki vagy ami, nem áll erre vonatkozó tiltó vagy korlátozó hatósági határozat hatálya alatt, esetleg cég esetében, felszámolási, csődeljárási vagy végelszámolási, kényszertörlési eljárás hatálya alatt.

Zrt. törzstőke Egyszemélyes Zrt. törzstőke

A zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió forintnál, azaz 5000000 Ft.-nál. Ez a Zrt. törzstőke állhat pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból is. A Zrt. törzstőkéje nem csak pénzbeli hozzájárulás lehet, hanem úgynevezett apport - apport fogalmához apport magyarázatához cégeknél kattintson ide - (nem pénzbeli betét) bevitelre is van lehetőség, azonban a tényleges pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor, nem lehet kevesebb a Zrt. alaptőke harminc százalékánál.

Zrt. részvényei

A zártkörűen működő részvénytársaság részvényei nyomdai úton vagy dematerializált formában állíthatók elő; a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé alakítható át. Zártkörűen működő részvénytársaság részvényei nyilvánosan nem hozhatók forgalomba. A zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálya rendelkezhet olyan részvényosztály kibocsátásáról, amelynek alapján a részvényest a részvénytársaság által kibocsátott, pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt részvényekre elővásárlási jog illeti meg.
(2) Ha a részvényes az átruházási szándék és a kapott vételi ajánlat feltételeinek közlésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni.

Egyszemélyes és Többszemélyes Zft. alapításának illetéke és költségei

Az egyszemélyes és többszemélyes Zrt., elektronikus egyszerűsített cégbejegyzési eljárási illetékének mértéke 50.000 Ft., a közzétételi díj ingyenes, valamint 1670 Ft. JÜB. költség/ügyvezető jelentkezik költségként. Egyszemélyes és többszemélyes Zrt. alapításának Ügyvédi munkaköltsége portálunkon keresztül Bruttó 58000 Ft.-tól kezdődik.

Zrt. alapításának menete és lépései és költsége röviden

Az alábbi tájékoztatóban tájékozódhat, egy Egyszemélyes és Többszemélyes Zrt. létrehozásának menetéről és lépéseiről.

Egyszemélyes és Többszemélyes Zrt. alapítás 1. lépése

Egyszemélyes és többszemélyes Zrt. alapításának első lépése

Zártkörűen működő részvénytársaság alapításának megkezdése

Egy Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításának megkezdéséhez, keressen fel minket elérhetőségeinken, ügyvédi képviselethez hívja a +36-harminc-798-03-13 telefonszámunkat vagy vegye fel a kapcsolatot velünk az info@cegkreator.hu e-mail címen. Egy Zrt. alapításához meg kell határozni a törzstőke mértékét, ez minimálisan öt millió forint. El kell fogadni a Zrt. alapítói okiratát, az alapszabályt, és esetlegesen a közgyűlést kell alakítani, valamint meg kell fizetni az eljáró ügyvéd részére (vagy közvetlenül az Államkincstár részére) a Zártkörűen működő részvénytársaság bejegyzési illetékét (ez 50.000 Ft. egyszerűsített cégeljárás során). A Zrt. alapítás első lépésében kell kijelölni - bizonyos törvényi kivételekkel - a könyvvizsgáló személyét, valamint a közgyűlés tagjait, és esetlegesen a kézbesítési megbízott személyét.

Egyszemélyes és Többszemélyes Zrt. alapítás 2. lépése

Egyszemélyes és többszemélyes Zrt. alapításának második lépése

Zártkörűen működő részvénytársaság alapítás folyamata

A Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításának folyamata, és második lépése, főleg az illetékes Cégbíróság és egyéb hatóságok, valamint a Zrt. bejegyzésével megbízott ügyvéd kapcsolattartása teszi ki. Mint egy általános cégalapításnál, itt is az eljáró ügyvéd, elküldi az illetékes Cégbíróságnak, a Zrt. bejegyzési kérelmét elektronikus úton. Zrt. bejegyzési folyamatához szükséges: zártkörűen működő részvénytársaság esetén: a) a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a jelenléti ív, b) a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata), c) a pénzforgalmi szolgáltató igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről, d) vezető tisztségviselői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról; 16. az egyéni cég esetén a) hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról, b) ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról.

Egyszemélyes és Többszemélyes Zrt. alapítás 3. lépése

Egyszemélyes és többszemélyes Zrt. alapításának harmadik lépése

Zártkörűen működő részvénytársaság alapítás befejezése és bejegyzése

A Zrt. alapítás utolsó lépésében, a nyilvántartásba vétel feltételei, (1) A részvénytársaság nyilvántartásba vételére azt követően kerülhet sor, ha a nyilvántartásbavételi kérelem benyújtásáig a) a pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló alapítók az alapszabályban átvenni vállalt részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének legalább huszonöt százalékát befizették; és b) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást - kivéve, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke huszonöt százalékát nem éri el - a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották. (2) A részvényes legkésőbb a részvénytársaság nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül köteles a részvények teljes névértékét, illetve kibocsátási értékét a részvénytársaság részére befizetni és a nyilvántartásba vételtől számított három éven belül köteles a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. (3) Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely a vagyoni hozzájárulásokkal kapcsolatban az e §-ban meghatározottnál későbbi teljesítési határidőt ír elő.

Kezdőlap